Strona główna

Strona główna

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw (OWSiD) firmy Fabryka Narzędzi GLOB sp. z o.o.

1. Przedmiot OWSiD

1.1. Niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw” (zwane dalej: „OWSiD”) stanowią integralną część umów sprzedaży i dostawy (zwanych dalej: „umowami”) towaru oferowanego przez firmę Fabryka Narzędzi GLOB sp. z o.o.  z siedzibą w Bielsku-Białej (43-382), przy ul. Sobieskiego 452 (zwanym dalej: „Sprzedającym”) zawieranych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą (zwanymi dalej: „Kupującym”), nawet jeśli nie zostaną wyraźnie przywołane w tych umowach. Postanowienia OWSiD wiążą strony, o ile Sprzedający nie wyraził na piśmie zgody na ich wyłączenie w całości lub części. Postanowienia OWSiD mają zastosowanie także do umów sprzedaży lub dostawy zawartych przez Sprzedającego z tym samym Kupującym w przyszłości, nawet jeżeli nie zostaną ponownie wyraźnie uzgodnione.

1.1.a. Sprzedający zastrzega możliwość prowadzenia sprzedaży detalicznej konsumentom za pośrednictwem sklepów internetowych (zwana dalej: „Sprzedaż online”). Do Sprzedaży online OWSiD nie mają zastosowania. Sprzedaż online uregulowana jest w formie regulaminów przedstawionych kupującym w ramach poszczególnych ofert sprzedaży przed zawarciem umowy sprzedaży.

1.2. Postanowienia umowy mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWSiD.

1.3. Sprzedający nie jest producentem części oferowanych towarów.

1.4. Wyłącza się zastosowanie ogólnych warunków umownych Kupującego.

 

2. Zawarcie umowy

2.1. Publicznie dostępne lub udostępnione przez pracowników lub współpracowników Sprzedającego informacje dotyczące: rodzaju, ceny, ilości, terminu dostaw i sposobu dostawy towaru nie stanowią oferty Sprzedającego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.

2.2. Zamówienia towaru należy składać: (i) pisemnie na adres siedziby Sprzedającego lub (ii) w formie wiadomości e-mail na adres sklep@fnglob.pl lub inny adres podany przez upoważnionego pracownika Sprzedającego lub (iii) poprzez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.fnglob.pl, z zastrzeżeniem punktów 2.11 - 2.15. Doręczone Sprzedającemu zamówienie towaru poczytuje się za ofertę zawarcia umowy.

2.3. W zamówieniu pisemnym lub w formie wiadomości e-mail należy podać co najmniej oznaczenie towaru stosowane przez Sprzedającego oraz ilość towaru. Sprzedający jest związany wyłącznie oznaczeniem towaru stosowanym przez niego. Wszelkie inne oznaczenia towaru wskazane przez Kupującego w zamówieniu nie wiążą Sprzedającego.

2.4. W przypadku zamówienia pisemnego lub w formie wiadomości e-mail umowa zostaje zawarta po potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, co następuje w formie pisemnej lub e-mail w terminie 3 (trzech) dni roboczych od jego otrzymania. W przypadku niepotwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w powyższym terminie, umowę uznaje się za zawartą z chwilą otrzymania zamówienia, chyba że w tym terminie Sprzedający poinformował Kupującego, że nie przyjmuje zamówienia lub zgłosił zastrzeżenia do treści zamówienia. W przypadku, gdy treść potwierdzenia przyjęcia zamówienia różni się od treści zamówienia, a Kupujący w ciągu 3 (trzech) dni od otrzymania tego potwierdzenia w sposób wyraźny nie odrzuci go lub nie zgłosi do niego zastrzeżeń na piśmie lub formie e-mail, uznaje się, że z momentem doręczenia Kupującemu tego potwierdzenia zawarto umowę o treści zgodnej z jego treścią.

2.5. Jeżeli nie ustalono inaczej, cenę towaru ustala się według cennika Sprzedającego, dostępnego w siedzibie Sprzedającego obowiązującego w dniu złożenia zamówienia, a w przypadku zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.fnglob.pl według cen towarów podanych na profilu Kupującego w chwili złożenia zamówienia.

2.6. Jeżeli nie ustalono inaczej, a umówionym miejscem dostawy jest magazyn Sprzedającego, Sprzedającego wiążą aktualne na dzień złożenia zamówienia standardowe terminy dostawy Sprzedającego dostępne na stronie internetowej www.fnglob.pl.

2.7. Sprzedający może uzależnić przyjęcie zamówienia od dokonania przedpłaty lub ustanowienia zabezpieczenia w wyznaczonym przez Sprzedającego terminie.

2.8. Termin płatności jest każdorazowo indywidualnie wskazywany w fakturze wystawionej przez Sprzedającego.

2.9. Jeżeli zapłata ceny przez Kupującego jest wątpliwa z uwagi na sytuację finansową Kupującego, Sprzedający może wstrzymać się z dostawą towaru do czasu uiszczenia przez Kupującego ceny za towar lub przedłożenia odpowiedniego zabezpieczenia. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Kupujący mimo wezwania przez Sprzedającego nie uiści ceny za towar lub nie przedłoży zabezpieczenia w terminie wyznaczonym w tym wezwaniu. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 1 (jednego) miesiąca od upływu terminu wyznaczonego w wezwaniu.

2.10.W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny wszystkie wierzytelności Sprzedającego wobec Kupującego, wynikające także z innych umów lub tytułów prawnych, stają się natychmiast wymagalne.

2.11. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów za pośrednictwem strony internetowej www.fnglob.pl niezbędne jest:

a) posiadanie statusu przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny ( tj. Dz.U.2020.0.1740 z późn. zm.),

b) posiadanie konta na stronie internetowej www.fnglob.pl, do którego dostęp przyznaje administrator strony. Login i hasło przyznaje się wyłącznie klientom firmy Fabryka Narzędzi GLOB sp. z o.o.,

c) zalogowanie się do swojego konta przed przystąpieniem do wypełniania formularza zamówienia.

2.12. W przypadku zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.fnglob.pl należy:

a) poprzez stronę internetową www. fnglob.pl dokonać wyboru rodzaju oraz ilości zamawianego towaru,

b) kompletnie i prawidłowo w formularzu zamówienia: podać adres dostawy, dokonać wyboru sposobu dostawy oraz zaznaczyć pole potwierdzające zapoznanie się i zaakceptowanie przez Kupującego OWSiD,

c) wysłać uzupełniony formularz zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „wyślij zamówienie”.

2.13. W przypadku zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www. fnglob.pl Sprzedający informuje za pośrednictwem komunikatu na stronie internetowej www. fnglob.pl o ilości dostępnego do zamówienia towaru. Jeżeli ilość zamawianego towaru przekracza ilość dostępnego do zamówienia towaru Sprzedający zastrzega sobie prawo do możliwości dosłania brakującego towaru w późniejszym terminie, o czym informuje Kupującego za pośrednictwem komunikatu na stronie internetowej www.fnglob.pl. W razie gdy Kupujący nie będzie zainteresowany częściową dostawą towaru, powinien zredukować w formularza zamówienia ilość zamawianego towaru do aktualnie dostępnej ilości, o czym Sprzedający informuje go za pośrednictwem komunikatu na stronie internetowej www. fnglob.pl.

2.14. W przypadku zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.fnglob.pl kliknięcie po wypełnieniu formularza zamówienia przycisku „wyślij zamówienie” i skuteczne doręczenie Sprzedającemu formularza zamówienia oznacza:

a) wysłanie przez Kupującego oferty i jednoczesne jej przyjęcie przez Sprzedającego skutkujące zawarciem skutecznej prawnie umowy sprzedaży na warunkach określonych w ofercie wyświetlanej na stronie www. fnglob.pl w formularzu zamówienia na etapie „przegląd końcowy” oraz na warunkach określonych w OWSiD. chyba że w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia Sprzedający poinformował Kupującego, że nie przyjmuje zamówienia lub zgłosił zastrzeżenia do treści zamówienia.

b) przyjmowanie zamówienia na odcienie specjalne z zastrzeżeniem sprawdzenia możliwości ich wykonania a to zależy od wybranego produktu. Jeśli wykonanie zamówionego koloru specjalnego nie będzie możliwe Kupujący zostanie poinformowany o tym drogą e-mailową przed ostateczną realizacją zamówienia.

c) brak możliwości zwrotu zamówionych towarów wyprodukowanych jako kolory specjalne lub anulowanie takiego zlecenia jeśli wykonanie danego koloru jest możliwe przez Sprzedającego

d) zaakceptowanie przez Kupującego ceny zamówionych towarów określonej w ofercie wyświetlanej na stronie www.fnglob.pl w formularzu zamówienia na etapie „przegląd końcowy”, z wyłączeniem kosztów dostawy, potwierdzenie zapoznania się i zaakceptowania przez klienta OWSiD.

2.15. Nieprawidłowe, niepełne lub nieprawdziwe wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia na stronie www. fnglob.pl. skutkuje niezłożeniem zamówienia i niezawarciem skutecznej umowy sprzedaży ze Sprzedającym. Dodanie produktów do koszyka nie oznacza ich rezerwacji.

3. Dostawa towaru

3.1. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego za przekroczenie terminu dostawy, jeżeli opóźnienie nie przekroczy 4 (czterech) tygodni, z zastrzeżeniem uprawnienia Kupującego do odstąpienia od umowy na podstawie przepisów ogólnych.

3.2. W przypadku konieczności sprowadzenia towaru z zagranicy, termin dostawy może zostać wydłużony o czas niezbędny do jego sprowadzenia, o czym Sprzedający informuje niezwłocznie Kupującego. Przy sprowadzaniu towaru z zagranicy wyłączona jest odpowiedzialność Sprzedającego za zwłokę wywołaną koniecznością jego importu oraz odpowiednimi czynnościami urzędowymi i odprawami celnymi.

3.3 Sprzedający dostarcza do klienta towar w opakowaniach kartonowych lub na paletach jednokrotnego lub wielokrotnego użytku.

4. Działanie siły wyższej

4.1. Strony są zwolnione z odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, a także w przypadku wystąpienia nieprzewidywalnych przerw w działaniu zakładu pracy którejkolwiek ze stron, wywołanej m. in. pożarem, powodzią, zalaniem, przerwami w dostawach prądu, wody lub gazu, strajkami, lokautami, zarządzeniami organów władzy publicznej, na czas trwania tych przeszkód.

4.2. Jeśli na skutek zdarzeń, o których mowa w pkt. 4.1 termin dostawy zostanie przekroczony o więcej niż osiem tygodni, każda ze stron jest uprawniona do odstąpienia od umowy.

4.3. Odstąpienie od umowy wymaga złożenia drugiej stronie oświadczenia w formie pisemnej lub e-mail. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli Sprzedający wydał towar przewoźnikowi.

5. Dostawy

5.1. Jeżeli zgodnie z umową Kupujący ma odebrać towar z magazynu Sprzedającego, w razie wątpliwości uznaje się, że do warunków dostawy znajdują zastosowanie reguły EXW. Jeżeli zgodnie z umową Sprzedający ma dostarczyć towar do wskazanego przez Kupującego miejsca dostawy, w razie wątpliwości uznaje się, że do warunków dostawy znajdują zastosowanie reguły DDP. Sprzedający dostarcza towary Kupującemu na własny koszt, jeżeli umówionym miejscem dostawy jest magazyn Sprzedającego.

5.4. Na podstawie wyraźnego zastrzeżenia Kupującego złożonego w zamówieniu, kilka złożonych przez niego zamówień z jednym terminem dostawy może zostać potraktowane dla celów pkt 5.4 i 5.5 jako jedno zamówienie. Sprzedający nie jest związany takim zastrzeżeniem dotyczącym zamówienia, które zostało przekazane przewoźnikowi przed złożeniem tego zastrzeżenia.

5.5. Z chwilą wydania towaru Kupującemu przechodzą na niego korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru.

5.6. Koszty opakowania towaru ponosi Sprzedający. Koszty ubezpieczenia towaru podczas transportu ponosi strona, która ponosi koszty transportu.

6. Odpowiedzialność

6.1. Wszelka odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (w tym odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy) ograniczona jest do wartości (ceny) zamówienia. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za udokumentowane straty. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego za utracone korzyści.

6.2. Sprzedający odpowiada za wady sprzedanych towarów na zasadzie rękojmi, przy uwzględnieniu postanowień niniejszego punktu 6.

6.3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru z tym zastrzeżeniem, że towar posiada tylko takie właściwości, jakie zostały podane przez producenta lub potwierdzone przez uprawnionych pracowników działu technicznego Sprzedającego.

6.4. Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, próbki towaru dostarczone przez Sprzedającego przed zawarciem umowy, posiadają właściwości zbliżone do właściwości towaru. 6.5. Wszelkie informacje o cechach i zastosowaniu towaru udzielane przez Sprzedającego lub jego współpracowników nie są wiążące, chyba że zostały przedstawione Kupującemu przez uprawnionych pracowników działu technicznego Sprzedającego w formie pisemnej. Dopuszcza się odchylenia od podanych właściwości produktu, jeżeli są one nieznaczne lub pomimo zachowania wszelkich wymogów technologicznych nie jest możliwe ich uniknięcie.

6.6. Kupujący jest zobowiązany stosować się do pochodzących od producenta lub Sprzedającego informacji dotyczących stosowania i obróbki towarów. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego, wynikające z niezastosowania się przez niego do informacji dotyczących stosowania i obróbki towarów lub użycia towarów niezgodnie z przeznaczeniem.

6.7. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona w okresie 1 (jednego) roku od dnia wydania towaru.

6.8. Kupujący zobowiązany jest każdorazowo zbadać towar przy odbiorze. Kupujący jest zobowiązany do odnotowania braków ilości owych, uszkodzeń opakowania, wycieków i innych widocznych wad towaru oraz jego niezgodności z zamówieniem pod względem rodzaju dostarczonego towaru (w tym np. kolorystyki) w liście przewozowym i protokole dostawy, podpisanym przez kierowcę, oraz niezwłocznego zgłoszenia ich Sprzedającemu, na adres mailowy: reklamacjedostaw@fnglob.pl

6.9. Sprzedający nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, jeżeli jest spóźniona lub Kupujący nie odnotował stwierdzonych braków ilościowych, uszkodzeń opakowania, wycieków i innych widocznych wad oraz jego niezgodności z zamówieniem pod względem rodzaju dostarczonego towaru w liście przewozowym i protokole dostawy.

6.10. Reklamacje produktu należy składać pisemnie na adres siedziby Sprzedającego lub w formie e-mail na adres reklamacje@fnglob.pl lub inny adres podany przez upoważnionego pracownika Sprzedającego. Na Kupującym ciąży obowiązek udowodnienia wady towaru.

6.11. Reklamowanego towaru nie należy odsyłać bez uzyskania wyraźnej zgody Sprzedającego.

6.12. W przypadku uznania zasadności reklamacji, wybór sposobu usunięcia wady należy do Sprzedającego. W przypadku uznania zasadności reklamacji Sprzedający może w szczególności dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad. Wyłącza się uprawnienie Kupującego do odstąpienia od umowy oraz żądania obniżenia ceny.

 

7. Ochrona danych osobowych

7.1. Dane osobowe Kupującego są przetwarzane przez Sprzedającego jako administratora danych osobowych z zachowaniem wymogów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm., UODO) oraz od dnia rozpoczęcia stosowania, tj. 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 01.02.2022 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO).

7.2. Podstawę przetwarzania danych osobowych Kupującego stanowi art. 6 ust. 1 lit b), c) i f) RODO oraz art. 23 ust. 1 pkt. 2), 3) i 5) UODO. Dane osobowe Kupującego nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

7.3. Sprzedający przechowuje dane osobowe jedynie tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa. Sprzedający podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

7.4. Sprzedający zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania oraz dokłada najwyższych starań w celu ochrony informacji i danych osobowych, które gromadzi.

7.5. Sprzedający zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych Kupujących przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem.

7.6. Dostęp do danych osobowych Kupujących posiada: Sprzedający, jego pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz. Dostęp do danych osobowych przez wyżej wymienione osoby odbywa się wyłącznie w celu i zakresie określonym przez Sprzedającego.

7.7. Sprzedający nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych dotyczących Kupujących, z wyjątkiem sytuacji wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Sprzedający nie przekazuje również danych osobowych dotyczących Użytkowników do państw trzecich tj. do państw, które nie należą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7.8. Sprzedający może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jego imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Sprzedający wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nich w imieniu Sprzedającego.

7.9. Kupującemu, jako osobie, której dane osobowe dotyczą przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Kupującego danych osobowych przez Sprzedającego w celu wypełnienia jego prawnie uzasadnionych interesów w szczególności w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług, f) przeniesienia do innego administratora swoich danych osobowych. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne wskazanie swoich żądań przesłane na adres Sprzedającego.

7.10. Kupującemu przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (a od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na przetwarzanie jego danych przez Sprzedającego.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Do umów, do których mają zastosowanie OWSiD zastosowanie znajdzie prawo polskie.

8.2. Wszelkie spory mogące powstać między stronami w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umów, do których mają zastosowanie OWSID, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

8.3. W razie sporu pomiędzy stronami w związku z wykonywaniem umowy wyłącza się możliwość zastosowania prawa zatrzymania przez Kupującego wobec towaru należącego do Sprzedającego.

8.4. Aktualnie obowiązujące OWSiD udostępniane są każdorazowo w wersji elektronicznej na stronie internetowej Sprzedającego pod adresem www.fnglob.pl w formacie umożliwiającym jego pobranie, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności, a także 01.02.2022 w wersji papierowej w siedzibie i magazynach Sprzedającego.

8.5. Integralną część OWSiD stanowi Załącznik nr 1 dotyczący ponoszenia kosztów dostawy zamówienia, publikowany w sposób wskazany w pkt 8.4. Zmiana treści Załącznika nr 1 nie stanowi zmiany OWSiD. Kupujący zobowiązuje się do zapoznania się z jego treścią każdorazowo przed złożeniem zamówienia.

Załącznik nr 1

1. Koszty dostawy zamówienia. O ile w umowie Strony nie zastrzegły inaczej:

1.1. Jeżeli wartość (cena) zamówienia przekracza 1.000 (tysiąc złotych netto), a miejsce dostawy znajduje się na terenie Polski, koszty transportu w całości ponosi Sprzedający. W przypadku pozostałych zamówień obowiązuje poniższa tabela opłat transportowych (netto):

Pojedyncza paczka przedpłata – 18 zł netto

Pojedyncza paczka pobranie – 21 zł netto

Pojedyncza paleta przedpłata – 140zł netto

1.2. Sprzedający może dokonać dostawy w sposób wskazany przez Kupującego, przy czym Kupujący jest zobowiązany do pokrycia zwiększonych kosztów dostawy z tego tytułu.

1.3. Jeżeli miejsce dostawy znajduje się poza granicami Polski, koszty transportu w całości ponosi Kupujący.