Strona główna

Strona główna

PROCEDURA SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

Klient Fabryki Narzędzi “GLOB” ma prawo złożyć reklamację, w której może zgłosić zastrzeżenia dotyczące produktów i usług świadczonych przez FN GLOB , a FN GLOB ma obowiązek rozpatrzenia jej według poniższych zasad:

 

I. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo składać reklamacje, których przedmiotem może być jakość towarów I usług świadczonych przez Usługodawcę lub ich świadczenie niezgodnie z warunkami i zasadami określonym w Regulaminie.

2. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej na adres: Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 452, 43-382 Bielsko-Biała lub mailowo na adres reklamacje@fnglob.pl.

3. Usługodawca ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.

4. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej) oraz uzasadnienie reklamacji.

5. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby reklamacje zostały rozpatrzone w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.

6. Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny jej zgłoszenia.

 

II. GWARANCJA

7. Usługodawca udziela gwarancji na Towary, których jest producentem (zwane dalej „Towarami objętymi gwarancją Usługodawcy”).

8. Usługodawca gwarantuje wysoką jakość oraz sprawne działanie Towarów objętych gwarancją Usługodawcy zgodnie z warunkami technicznoeksploatacyjnymi wskazanymi w Regulaminie.

9. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia w okresie 12 miesięcy od daty zakupu.

10. Gwarancją objęte są tylko ukryte wady materiałowe, produkcyjne i montażowe.

11. Informację odbioru urządzenia do naprawy gwarancyjnej należy przesłać bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego prowadzonego przez Fabrykę Narzędzi GLOB Sp. z o.o. (zwanego dalej „Serwisem Gwarancyjnym”) na adres e-mail: serwis@fnglob.com (koszt odbioru i transportu maszyny ponosi gwarant).

12. Towar objęty gwarancją Usługodawcy musi być odpowiednio zapakowany z kompletnym osprzętem (piły tarczowe, wiertła i frezy). Należy dołączyć kopię dowodu zakupu (paragon, faktura) i prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną obejmującą numer seryjny, pieczęć punktu sprzedaży, datę sprzedaży, dane klienta, podpis klienta. Towar objęty gwarancją Usługodawcy należy przesłać na adres: Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 452, 43-382 Bielsko-Biała, tel. 503-362-220.

13. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu.

14. Towar objęty gwarancją Usługodawcy należy dostarczyć do Serwisu Gwarancyjnego czysty. Usługa czyszczenia Towaru objętego gwarancją Usługodawcy jest dodatkowo płatna.

15. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego, Towar jest odsyłany do miejsca nadania na koszt adresata.

16. Naprawa gwarancyjna zostanie wykonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty przyjęcia Towaru objętego gwarancją Usługodawcy do Serwisu Gwarancyjnego. W wyjątkowych przypadkach, gdy zachodzi potrzeba sprowadzenia nietypowych części, termin naprawy może ulec wydłużeniu.

17. Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas napraw gwarancyjnych (na wymienione podzespoły).

18. Gwarancja nie obejmuje:

a) gdy plomby gwarancyjne lub numer seryjny zostały naruszone lub uszkodzone;

b) kiedy nastąpiło naturalne zużycie elementów na skutek ich skończonej trwałości (np.: szczotki węglowe, łożyska, zębatki, wyłączniki, uchwyty narzędziowe, paski klinowe);

c) uszkodzeń wynikłych z wpływu ciał obcych na uzwojenia silnika i zasilania;

d) napraw polegającym na regulacji maszyny;

e) uszkodzeń powstałych na skutek urazu mechanicznego (upadek, uderzenie);

f) gdy maszyna została źle dobrana do rodzaju wykonywanej pracy;

g) gdy uszkodzenie powstało na skutek zastosowania zużytego, tępego osprzętu (np. tarczy lub wiertła);

h) uszkodzeń wynikłych ze stałych przeciążeń urządzenia (przegrzanie silnika);

i) uszkodzeń powstałych na skutek wcześniej zaistniałej i nie usuniętej usterki;

j) prób napraw, przeróbek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;

k) uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa;

l) uszkodzeń powstałych w wyniku wyładowań atmosferycznych, uszkodzeń linii energetycznych, pracy przy nieodpowiednim napięciu i przy braku odpowiednich urządzeń zabezpieczających.

19. Usługodawca wydaje Usługobiorcy wraz z Towarem objętym gwarancją Usługodawcy dokument gwarancyjny. Powinien także sprawdzić zgodność znajdujących się na Towarze objętym gwarancją Usługodawcy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym, oraz stan plomb i innych umieszczonych na Towarze objętym gwarancją Usługodawcy zabezpieczeń.

20. Gwarancja nie obejmuje prawa Usługobiorcy do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem Towaru objętego gwarancją Usługodawcy.

21. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Usługobiorcy wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

22. Na Towary, których producentem nie jest Usługodawca gwarancji mogą udzielić ich producenci. Nie pozbawia to Usługobiorcy prawa do dochodzenia wobec fnglob.pl roszczeń z tytułu rękojmi.

 

III. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

23. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru zawartej przy wykorzystaniu fnglob.pl bez podawania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę inną niż przewoźnik.

24. Do złożenia oświadczenia w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży służy wzór formularza odstąpienia od umowy, dostępny na stronie www.fnglob.pl oraz dołączany w formie pisemnej każdorazowo do dostarczonego Towaru.

25. Do zachowania terminu, o którym mowa w pkt 23 wystarczy wysłanie do fnglob.pl oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od umowy sprzedaży należy skierować na piśmie na adres: Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 452, 43-382 Bielsko-Biała.

26. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku świadczeń, których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

27. fnglob.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Poniesione przez Konsumenta koszty dostarczenia Towaru podlegają zwrotowi wyłącznie do kwoty najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia Towaru będącego przedmiotem zwrotu. fnglob.pl dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. fnglob.pl może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

28. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy, zwrócić fnglob.pl Towar na adres: Fabryka Narzędzi GLOB Sp. z o.o., ul. Sobieskiego 452, 43-382 BielskoBiała. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar powinien zostać zwrócony w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem utraty wartości związanej z korzystaniem z Towaru w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W pozostałym zakresie za zmniejszenie wartości Towaru odpowiedzialność ponosi Konsument.

29. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.